Forskning för individanpassad screening av bröstcancer

SMART-studien ingår i KARMA-projektet som är en av världens största bröstcancerstudier. KARMA-projektet är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Södersjukhuset/Bröstcentrum SöS, samt våra samarbetspartners, Bröstcancerförbundet, Cancerfonden och Vetenskapsrådet. SMART-studien är planerad att pågå till 2032.

I SMART-studien undersöker vi om individualiserad mammografiscreening är mer effektiv för tidig upptäckt av bröstcancer än den nuvarande screeningen som är baserad på ålder. I dag erbjuds alla kvinnor mellan 40-74 år mammografiscreening vartannat år oavsett vilken individuell risk för bröstcancer de har. Kvinnor som genomför sin ordinarie mammografiscreening på Bröststcentrum SöS erbjuds att bli studiedeltagare i SMART.

I studien beräknas den individuella 2-årsrisken att diagnostiseras med bröstcancer. Detta görs genom att mammografibilderna från screeningen analyseras med stöd av artificiell intelligens (AI). Bildanalysen kombineras med deltagarens svar på frågor om riskfaktorer för bröstcancer.

Deltagare i SMART randomiseras/lottas antingen till en interventionsgrupp som får reda på sin 2-årsrisk eller till en kontrollgrupp som fortsätter som vanligt i det ordinarie screeningprogrammet. Deltagare i interventionsgruppen med förhöjd 2-årsrisk erbjuds en kompletterande undersökning med kontrastmammografi samt en vanlig mammografi efter 12 månader.

KARMA-projektet startades 2009 och har som övergripande mål att minska insjuknande och dödlighet i bröstcancer. Sedan starten har ett flertal studier genomförts inom projektet. SMART-studien är en del av KARMA-projektet.

Kontrastmammografi är en bra metod för att identifiera en cancer i bröstet. Här kan du läsa mer om vad kontrastmammografi innebär och hur det går till.